Zapisz się do newslettera i zgarnij kupon 5% na zakupy!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

SPRZEDAŻY, DOSTAWY I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOOD-MIZER INDUSTRIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOLE („SPRZEDAJĄCY”) NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW („KUPUJĄCY”)

I. Zawarcie umowy i złożenie zamówienia

1. Umowa sprzedaży, zamówienia, jak również ewentualne zmiany, ustalenia dodatkowe i pozostałe uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym stają się skuteczne dopiero po ich potwierdzeniu ze strony Sprzedającego i po otrzymaniu 20% zadatku, który nie jest zwracany w przypadku wycofania przez Kupującego już przyjętego zamówienia przez Sprzedającego, chyba że postanowi inaczej. Sprzedający potwierdza otrzymanie zadatku na piśmie (w sposób określony w ust. 3 poniżej), potwierdzając m.in. przewidywaną datę dostawy, informacje dotyczące transportu, przewidywaną cenę sprzedaży oraz warunki zapłaty, chyba że postanowi inaczej. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego przyjmuje się, że zamówienie (umowa sprzedaży) nie może ulec zmianie, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej lub Sprzedający otrzyma pisemną informację od Kupującego o omyłkach lub zmianach zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży), a następnie potwierdzi te zmiany na piśmie (w sposób określony w ust. 3 poniżej).

2. W przypadku, gdy Kupujący przedłoży Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia lub jakąkolwiek inną, z którym pozostaje w stałych relacjach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi ze strony nie poczytuje się za przyjęcie oferty.

3. Zamówienia muszą być: (i) złożone na piśmie (np. poprzez faks, telex, list, e-mail); oraz (ii) dokładnie określać zamówione towary lub usługi oraz wskazywać przewidywaną datę dostawy towarów lub usług, chyba że postanowi inaczej. Zamówienia złożone ustnie muszą być potwierdzone na piśmie przez Kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że postanowi inaczej.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Umów są doręczane Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży (zamówienia), tj. są Kupującemu udostępniane w postaci elektronicznej na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Zatem, zapewnia Kupującemu łatwy w sensie technicznym i nieograniczony w czasie dostęp do swojej strony internetowej, na której niniejsze Ogólne Warunki Umów zostały zamieszczone, jak również umożliwia Kupującemu swobodne powielanie, kopiowanie i pobieranie treści niniejszych Ogólnych Warunków Umów ze strony internetowej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia ze strony Sprzedającego o realizacji dostawy towarów lub usług przyjmuje się, że Kupujący akceptuje i jest związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Sprzedający nie jest związany przez jakiekolwiek inne ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego, które różnią się od niniejszych Ogólnych Warunków Umów. W takim przypadku, niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedającego traktowane są jako kontroferta.

II. Ceny i płatności

1. Jeśli Sprzedający i Kupujący nie postanowią inaczej, obowiązują ceny i rabaty, które obowiązywały w dniu dostawy towarów lub usług do Kupującego z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT.

2. Sprzedający nie realizuje zamówień, jeśli Kupujący posiada jakiekolwiek nieuregulowane w całości płatności na rzecz Sprzedającego za poprzednie dostawy towarów lub usług, chyba że zadecyduje inaczej na piśmie (w sposób określony w Punkcie I.3 powyżej).

3. Płatności dokonywane są w terminie podanym na fakturze na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Brak zapłaty w powyższym terminie powoduje, że Kupujący znajduje się w zwłoce, chyba że jego świadczenie nie zostanie wykonane z powodu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

4. Wstrzymanie płatności ze względu na roszczenia wzajemne lub jednostronne potracenie z roszczeniami wzajemnymi jest niedopuszczalne, chyba że roszczenia wzajemne zostały wprost uznane przez Sprzedającego lub zostało wydane prawomocne orzeczenie w tym zakresie.

5. Sprzedający może żądać od Kupującego stosownego zabezpieczenia swoich płatności (niezależnie od żądania zadatku, o którym mowa w Punkcie I.1 powyżej) w zakresie wszelkich dostarczonych przez towarów lub usług.

III. Dostawy

1. Terminy dostaw biegną od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i po otrzymaniu 20% zadatku (zgodnie z Punktem I.1 powyżej), nie wcześniej niż od momentu ostatecznego uzgodnienia istotnych kwestii wymagających wyjaśnienia między Sprzedającym a Kupującym, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

2. Terminy dostawy są każdorazowo określane w zamówieniu, które są potwierdzane przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

3. Okoliczności, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi, takie jak: niemożliwe do uniknięcia zdarzenia losowe oraz inne przeszkody takie jak siła wyższa, spory między pracodawcą a pracownikami oraz inne zakłócenia w zakładzie Sprzedającego lub w zakładach jego poddostawców, jak również opóźnione dostawy ze strony poddostawców uprawniają Sprzedającego do przedłużenia terminu dostawy o okres trwania zakłócenia. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistnieniu i ustaniu tego rodzaju okoliczności oraz wyznaczyć nowy termin dostawy.

4. Dopuszczalne są dostawy częściowe, jeżeli Sprzedający i Kupujący zgodnie to ustalą na piśmie (w sposób określony w Punkcie I.3 powyżej).

IV. Opakowania i wysyłka

1. Towary są odbierane przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie w Kole, adres: ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polska, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej w zamówieniu (umowie sprzedaży). Wysyłka towarów przez do Kupującego odbywa się na koszt Kupującego. W przypadku, gdy towary są wysyłane przesyłką kurierską, Sprzedający i Kupujący ustalą odrębnie zasady dostawy i płatności za takie przesyłki.

2. W przypadku, gdy dostawy są dostarczone do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa), Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług w celu wykazania przez wewnątrzwspólnotowej dostawy. W szczególności, Sprzedający może żądać od Kupującego podpisanego i opatrzonego datą potwierdzenia dotyczącego wewnątrzwspólnotowej dostawy zawierającego co najmniej: nazwę i adres odbiorcy, ilość i opis towarów, miejsce i datę odbioru towarów. Jeśli Kupujący nie będzie przestrzegał powyższego obowiązku współpracy, Kupujący będzie odpowiedzialny wobec Sprzedającego za wszelkie szkody z tego wynikające, w szczególności zwróci podatek od towarów i usług nałożony na Sprzedającego.

V. Gwarancja i rękojmia za wady

1. Sprzedający udziela Kupującemu na swoje produkty gwarancji jakości na podstawie odrębnie wydawanego Kupującemu dokumentu „Warunki Gwarancji” i po przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie użytkowania produktów.

2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów było nieskuteczne lub nieważne lub stało się takie w przyszłości lub niniejsze Ogólne Warunki Umów nie zawierałaby wszystkich niezbędnych postanowień, wówczas nie narusza to w żaden sposób ważności lub skuteczności Ogólnych Warunków Umów. Zamiast postanowienia nieważnego lub nieskutecznego lub w miejsce postanowienia, którego nie zawarto w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów będzie obowiązywało takie prawnie dopuszczalne postanowienie, które tak dalece jak to możliwe odpowiada temu, do czego dążyły strony lub wedle celu niniejszych Ogólnych Warunków Umów – dążyłyby, gdyby odkryły nieskuteczność lub nieważność danego postanowienia lub też odkryły lukę w regulacji.

3. Sprzedający przechowuje dane osobowe z uwzględnieniem przepisów ustawowych i przetwarza je wyłącznie w związku z zawieranymi umowami sprzedaży (zamówieniami).

4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym będą rozstrzygane pomiędzy stronami polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, spór zostanie niniejszym poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.