Formularz zgłoszeniowy

DANE KONTAKTOWE*
*
*

*
*
*

INFORMACJE O PROJEKCIE

*
*
*
*
*
*
*

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ PROJEKTU

Prześlj zdjęcia tylko w wysokiej jakości.

*
*
*
*
*

INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

akceptacja regulaminu

*

WITAMY !

Czy zrealizowałeś ciekawy projekt z drewna używając do tego traka Wood-Mizer? Już teraz, Wood-Mizer proponuje prezentację Twojego projektu stolarzom i właścicielom tartaków w całej Europie. Najlepsze zrealizowane i zaprezentowane projekty zostaną nagrodzone.

Wood-Mizer w Europie otwiera II edycję konkursu “Mój Projekt 2017” na najciekawszy projekt wykonany z drewna. Traki Wood-Mizer są wykorzystywane do produkcji interesujących rzeczy, a ten konkurs będzie świetnym sposobem, aby zaprezentować różności wyczarowane z drewna.

Jeżeli wykonałeś projekt, z którego jesteś dumny, to pochwal się nim w naszym konkursie. Wystarczy wypełnić formularz online, przesłać ładne zdjęcia swojego projektu, i gotowe! Można także przeglądać pozostałe projekty z całej Europy, aby inspirować się nowymi pomysłami na swój kolejny projekt.

Konkurs „Mój Projekt 2017” dla wpisów i zdjęć otwarty będzie od 1 stycznia do 29 września 2017 roku. Jesienią, specjalnie wyselekcjonowani sędziowie wybiorą najlepsze projekty i przyznają nagrody!

URUCHOMIENIE 01/01/2017
ZAMKNIĘCIE 29/09/2017
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW 24/11/2017

Aby więcej dowiedzieć się na temat udziału w konkursie, aby zobaczyć inne prezentowane projekty, odwiedź stronę www.woodmizer-europe.com Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu, napisz do Doroty Dudzińskiej na ddudzinska@woodmizer.pl

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZGŁOSZENIEM


NAGRODY
Nagrodzone zostaną 1, 2 i 3 miejsca w każdej spośród trzech kategorii projektów – Meble, Budowle i Pozostałe Projekty. Nagrodami są vouchery o wartości:
 • 1 miejsce  – 700€ *
 • 2 miejsce  – 500€ *
 • 3 miejsce  – 300€ *

* Vouchery wydawane są wyłącznie jako kredyt na zakupy w firmie Wood-Mizer. Wysokość nagrody może zostać wykorzystana na zakup dowolnego produktu Wood-Mizer, części lub usług. Vouchery wystawione są imiennie, w walucie EURO. Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę, oraz nie mogą być przekazywane innym osobom. Vouchery ważne są przez rok od daty wystawienia.

PRZED ZGŁOSZENIEM
• Dokładnie wypełnij wszystkie wymagane pola.
• Postaraj się zamieścić zdjęcia w jak najlepszej jakości.
• Podaj jak najwięcej informacji na temat projektu.
• Upewnij się, że umieszczone zostały wszystkie rodzaje zdjęć. Jeśli masz dodatkowe zdjęcia projektu, którymi chcesz dodatkowo się pochwalić, możesz wysłać je do nas na e-mail.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu
„Mój Projekt 2017”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Mój Projekt” jest Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nagórnej 114, 62-600 Koło (dalej zwany: „Organizatorem”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwany: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.woodmizer.pl/

2. Cel Konkursu
Konkurs „Mój Projekt” organizowany jest przez Wood-Mizer w Europie. Celem konkursu jest prezentacja najciekawszych projektów wykonanych z drewna. Pracujące na całym świecie traki Wood-Mizer są wykorzystywane do produkcji ciekawych rzeczy, a ten konkurs jest świetnym sposobem prezentacji różności wyczarowanych z drewna. Klienci Wood-Mizer, którzy wykonali projekt, z którego są dumni, mają możliwość prezentacji swojego projektu w Konkursie.

3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy klient Wood-Mizer ze wszystkich krajów europejskich, który wytwarza z drewna, zarówno amator, jak i zawodowiec (dalej zwany: „Uczestnikiem”).

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

Konkurs trwa od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej http://www.woodmizer.pl/),
- zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie Uczestnika Konkursu” zamieszczone na stronie Konkursu).
Projekty może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych czynności formalnych.
W Konkursie biorą udział projekty, które w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, tj. najpóźniej do dnia 29 września 2017 roku (włącznie).
Przesłanie zdjęć projektów możliwe jest wyłącznie poprzez moduł „Mój Projekt”, dostępny na stronie internetowej http://www.woodmizer.pl/ Poprzez umieszczanie zdjęcia (lub zdjęć) projektu w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Wymagania dotyczące publikacji
Jeden Uczestnik może umieścić maksymalnie trzy wykonane różne projekty. Do Uczestnika należy decyzja o liczbie zamieszczonych zdjęć związanych z konkretnym projektem. W przypadku umieszczenia większej liczby projektów przez jednego Uczestnika, komisja w składzie Dyrektor Handlowy Wood-Mizer, Specjalista PR Wood-Mizer oraz Koordynator Działu Marketingu Wood-Mizer, dokona wstępnej oceny nadesłanych projektów i dopuści do konkursu trzy (3), które uzna za najbardziej interesujące z punktu widzenia Organizatora.
Uczestnik po umieszczeniu projektów w Konkursie nie może, pomimo trwania Konkursu, zmieniać umieszczonych wcześniej przez siebie zdjęć projektu.
Zdjęcie osoby startującej w konkursie oraz zdjęcie posiadanego traka Wood-Mizer jest wymagane do przyjęcia zgłoszenia.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 24 listopada 2017 roku.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury w składzie:
- Redaktorzy wydawnictw drzewnych w Europie
- Specjalnie wyselekcjonowany zespół pracowników Wood-Mizer.
Jury wybierze po trzy najlepsze projekty w trzech kategoriach:
- Meble
- Budowle
- pozostałe projekty
i uporządkuje je stopniując od 1-go do 3-go miejsca. Werdykt jury jest ostateczny.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora: http://www.woodmizer.pl/

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej http://www.woodmizer.pl/ nagrodzony projekt i wzywając autora do kontaktu z Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanego projektu w ciągu kolejnych trzech dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.

7. Nagrody
Nagrodami w Konkursie są Vouchery, które wydawane są jako kredyt na zakupy w firmie Wood-Mizer, w jej oddziałach i u przedstawicieli. Kwota nagrody może zostać wykorzystana na zakup dowolnego produktu Wood-Mizer, części lub usług. Vouchery wystawiane są imiennie, w EURO, i nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani przekazywane innym osobom. Vouchery ważne są przez rok od daty wystawienia.

Przyznane zostaną 1, 2 i 3 miejsca w każdej z trzech kategorii projektów – Meble, Budowle i pozostałe projekty. Vouchery za zajęcie nagradzanych miejsc przedstawiają się następująco:
– 1 miejsce – 700 EUR
– 2 miejsce – 500 EUR
– 3 miejsce – 300 EUR
Projekty zwycięzców Konkursu zostaną dodatkowo nagrodzone gadżetami Wood-Mizer oraz zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym Facebook.

8. Postanowienia dodatkowe
Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony projekt nie narusza praw osób trzecich.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do projektu i zdjęć umieszczonych w Konkursie w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć projektów (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Nadesłane zdjęcia projektów przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:
1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;
2) wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
3) używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

9. Postępowanie reklamacyjne
Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny umieszczonych zdjęć projektów, przez członków jury.
Każdy z uczestników ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niezakwalifikowania projektu do konkursu lub wykluczenia uczestnika z Konkursu przez Organizatora.
Uczestnik mający zastrzeżenia w związku z niezakalikowaniem go Konkursu lub wykluczeniem z udziału w Konkursie, a także z uwagi na przebieg Konkursu powodujący w jego ocenie naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym niniejszego Regulaminu , może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu do konkursu lub wykluczenia z udziału w Konkursie, pod rygorem odrzucenia reklamacji, a także w razie stwierdzenia przez Uczestnika zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: jmooney@woodmizer.com albo Dział Marketingu, Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie dziesięciu dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja nadzorująca w składzie:
- Robert Bagiński – Wiceprezes Zarządu Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o. w Kole,
- mec. Ryszard Bednarowski – radca prawny.

10. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).